Regulamin Sklepu Internetowego oraz Usługi
DRIVEBOX

 1. Postanowienia Ogólne
  1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów i usług przez DRIVEBOX sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Jemiołowej 44/101 , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000668513, posługującą się numerem NIP 8992813034 i REGON 366802776, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł (zwana dalej Sprzedającym lub DRIVEBOX), i zarazem określa warunki oraz zasady prowadzonej sprzedaży i świadczenia usług.
  2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym DRIVEBOX, a Sprzedawcą. Świadczenie usług odbywa się za pośrednictwem portalu DRIVEBOX.
  3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.
  4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów i usług oferowanych przez DRIVEBOX jest obowiązany zapoznać się z niniejszym Rregulaminem, a także Regulaminem świadczenia usługi e-Toll.
  5. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie ze sklepu internetowego i portalu są następujące:
   1. Komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu;
   2. Dostęp do poczty elektronicznej;
   3. Zalecana minimalna rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;
   4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
 2. Przedmiot Sprzedaży
  1. Przedmiotem sprzedaży są produkty oraz usługi prezentowane na stronie www sklepu internetowego, tj.:
   1. urządzenia DRIVEBOX przeznaczone do monitorowania pojazdów i analizy stylu jazdy,
   2. usługa monitorowania pojazdu i dostęp do danych za pośrednictwem portalu DRIVEBOX.
   3. usłluga e-Toll.
   Usługi określone w lit. b) i c) powyżej w dalszej części Regulaminu zwane są usługami.
  2. Wraz z zakupem urządzenia DRIVEBOX Klient otrzymuje dostęp do usługi monitorowania pojazdu za pośrednictwem portalu DRIVEBOX na wybrany przez siebie inicjalny okres wskazany na stronie www sklepu, a w przypadku usług e-Toll na okres 12 miesięcy.
  3. Klient po otrzymaniu urządzenia DRIVEBOX dokonuje samodzielnego montażu i uruchomienia urządzenia w pojeździe, zgodnie z otrzymaną instrukcją.
  4. Wybrana usługa zostaje zainicjowana po prawidłowym montażu urządzenia DRIVEBOX i zalogowaniu się do portalu DRIVEBOX.
  5. Przedłużenie okresu świadczenia wybranych usług na kolejne okresy następuje po dokonaniu przez Klienta opłaty subskrypcyjnej według cennika zamieszczonego w portalu DRIVEBOX aktualnego na dzień przedłużenia okresu świadczenia usług.
  6. W przypadku braku opłacenia subskrypcji Klient traci dostęp do usługi. Dostęp do usługi może być w każdej chwili przywrócony poprzez dokonanie przez Klienta płatności na kolejny okres zgodnie z cennikiem.
  7. W ramach usługi monitorowania pojazdu gromadzone, przetwarzanie i udostępniane Klientowi są następujące dane:
   1. Lokalizacja pojazdu,
   2. Archiwum tras,
   3. Obszary mapowe,
   4. Średnia i maksymalna prędkość,
   5. Detekcja kolizji i holowania,
   6. Statystyka pracy pojazdu, tj. czas pracy silnika, ilość przejechanych kilometrów, ilość gwałtownych przyspieszeń, ilość gwałtownych hamowań, ilość ostrych wejść w zakręt,
   7. Kalendarz ubezpieczeń i przeglądów.
   8. Inne dane w zależności od specyfikacji pojazdu i urządzeń.
   Zasady i warunki świadczenia usług e-Toll określa odrębny Regulamin świadczenia usługi e-Toll, stanowiący Załącznik do niniejszego Regulaminu.
  8. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
  9. Ceny produktów prezentowanych na stronie sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  10. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronie sklepu internetowego.
  11. Płatność za realizację zamówienia następuje:
   1. poprzez serwis Przelewy24,
   2. w inny sposób, który zostanie udostępniony na stronie sklepu.
  12. Klient dokonujący zakupu wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
  13. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
  14. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientowi do pobrania za pośrednictwem portalu DRIVEBOX.
  15. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji, o której mowa w Rozdziale II punkt 12 regulaminu w drodze pisemnego oświadczenia woli przesłanego na adres: DRIVEBOX Sp. z o.o. ul. Jemiołowa 44/101, 53-426 Wrocław. lub elektronicznego przesłanego na adres kontakt@drivebox.co. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji DRIVEBOX traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.
  16. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności za złożone zamówienie w postaci karty płatniczej lub karty kredytowej, za złożone zamówienie DRIVEBOX może doliczyć opłatę za powyższą transakcję w wysokości poniesionych kosztów jej zrealizowania, liczoną od łącznej wartości brutto zamówienia z uwzględnieniem kosztów wysyłki. Wysokość naliczonej opłaty za transakcję kartą płatniczą lub kredytową jest każdorazowo wyszczególniona w podsumowaniu zamówienia przed związaniem Klienta umową.
  17. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności w postaci transakcji poprzez serwis Przelewy24 lub PayPal, DRIVEBOX dolicza opłatę za powyższą transakcję w wysokości poniesionych kosztów jej zrealizowania, liczoną od łącznej wartości brutto zamówienia z uwzględnieniem kosztów wysyłki. Wysokość naliczonej opłaty za transakcję poprzez serwis Przelewy24 lub PayPal jest każdorazowo wyszczególniona w podsumowaniu zamówienia przed związaniem Klienta umową.
  18. W przypadku wyboru przez Klienta doręczenia kurierem, DRIVEBOX dolicza opłatę za powyższą transakcję w wysokości poniesionych kosztów jej realizacji, liczoną od wartości brutto zamówionego produktu lub zamówionych produktów. Wysokość naliczonej opłaty jest każdorazowo wyszczególniona w podsumowaniu zamówienia przed związaniem Klienta umową. Niniejsza opłata jest pobierana niezależnie od opłaty pobieranej tytułem kosztu dostawy przesyłki.
 3. Realizacja zamówienia
  1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej www.drivebox.co i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu, w przypadku usługi e-Toll również Regulaminu świadczenia usługi e-Toll. Sprzedający może udostępnić także możliwość składania zamówień bez konieczności logowania się.
  2. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma, na podany adres e-mail, link do strony internetowej służący do aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
  3. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.
  4. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient zaznaczając właściwą opcję:
   1. może wyrazić zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie DRIVEBOX i przetwarzanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu:
    1. realizacji umowy
   2. może zaakceptować postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego DRIVEBOX,
   3. może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.
  5. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest DRIVEBOX.
  6. DRIVEBOX w celu realizacji umowy zbiera i przetwarza następujące dane Klienta:
   1. Imię i nazwisko (opcjonalne),
   2. Adres e-mail,
   3. Numer telefonu,
   4. Adres zamieszkania Klienta,
   5. NIP, REGON.
   6. Dane geolokalizacyjne.
  7. O zmianach w Regulaminie użytkownik zostanie powiadomiony przy pierwszym logowaniu po wejściu w życie zmian w Regulaminie. Akceptacja zmian w regulaminie odbywa się poprzez potwierdzenie/kliknięcie komunikatu na stronie logowania w serwisie.
  8. W celu zakupu produktów i usług w sklepie internetowym DRIVEBOX należy kliknąć wybrany produkt i usługę, a następnie dokonać zamówienia.
  9. Potwierdzenie zawarcia umowy przesłane zostanie na adres e-mail wskazany przez Klienta.
 4. Dostawa
  1. Dostawy produktów zamawianych w sklepie internetowym DRIVEBOX realizowane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
  2. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub do paczkomatów firmy InPost sp. z o.o. we wskazanym przez Klienta miejscu (lista dostępnych paczkomatów dostępna jest pod adresem: https://twoj.inpost.pl/pl/znajdz-punkt-inpost) bądź też w inny sposób udostępniony na stronie www sklepu internetowego. .
  3. Koszt dostawy zakupionych produktów jest wskazany na stronie www sklepu internetowego.
  4. Termin realizacji umowy w zakresie dostawy urządzeń wynosi od 1 do 14 dni roboczych.
  5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem contact@drivebox.co (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz w terminie do 7 dni bezpośrednio w firmie kurierskiej.
  6. W przypadku odbioru przesyłki za pośrednictwem paczkomatów operatora pocztowego InPost sp. z o.o., zatwierdzenie odbioru możliwe jest poprzez system informatyczny paczkomatu.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy
  1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby DRIVEBOX (wskazany w tytule I pkt 1 niniejszego Regulaminu). DRIVEBOX umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: contact@drivebox.co. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do DRIVEBOX przed jego upływem.
  2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
   1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
    1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
    2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
   2. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
  3. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Stosowny załącznik dostępny jest na stronie internetowej sklepu internetowego.
  4. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:
   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   4. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
   5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   6. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  6. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni.
  7. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.
  8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  9. Uprawnienia i obowiązki określone w rozdziale V Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). DRIVEBOX informuje, że nie prowadzi sprzedaży produktów na podstawie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa (akwizycja itp.).
  10. Postanowienia dotyczące Klientów-Konsumentów zawarte w rozdziale V Regulaminu stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Reklamacje
  1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę przysługuję prawo do reklamacji.
  2. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.
  3. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysyłał produkt bezpośrednio na adres siedziby Sprzedającego: DRIVEBOX Sp. z o.o. ul. Jemiołowa 44/101, 53-426 Wrocław.
  4. Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną.
  5. Sprzedawca ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji
  6. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej.
  7. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
 7. Pozasądowe metody rozwiązywania sporów
  1. Niniejsze postanowienia mają zastosowanie jedynie do Klientów - Konsumentów.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
  3. Klient - Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z zawartej internetowo umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Contact

Drop us a line! We’ll be more than happy to have a chat with you.

Drivebox Sp. z o.o.
ul. Jemiołowa 44/101
53-426 Wrocław
Poland
P: +48 501 121 192

We benefit from over 10 years of experience gained by our employees on B2B telematics market, to create ultra-mobile IoT solution for passenger cars.

Contact us

Follow us on social media

© 2024 Drivebox Sp. z o.o.